กิจกรรมอ่านเสริมเพิ่มรายได้

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงได้จัดกิจกรรม “อ่านเสริมเพิ่มรายได้”
       ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ร่วมกับ กศน.อำเภอหนองม่วง ได้จัดกิจกรรม “อ่านเสริมเพิ่มรายได้” เพื่อมุ่งเน้นให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม
 ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ และแนะวิธีเพื่อเพิ่มรายได้ เทคนิคการลงทุน โดยทำการสอนอาชีพต่างๆ เช่น การทำการบูรแฟนซี , การทำพิมเสนน้ำ และ การประดิษฐ์ของชำรวยจากดินไทย เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
๑.เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น
๒.เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านมากชึ้น
๓.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนหันมามีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
๔.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
สถานที่ ที่ออกให้บริการ
๑. วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓ จัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม อาคารป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองม่วง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน
๒. วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลยางโทน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น ๓๕ คน
๓. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ จัดกิจกรรม ณ กศน.ตำบลชอนสมบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๓๕ คน
๔. วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ จัดกิจกรรม ณ วัดบ้านยางโทน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น ๑๘๐ คน
สรุปผลการจัดกิจกรรมอ่านเสริมเพิ่มรายได้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับสาระความรู้ ต่างๆ ร่วมทั้งได้รับความสนุกสนาน จากการเข้าร่วมกิจกรรม และยังได้ฝึกทักษะอาชีพต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม