ตำนานนางสงกรานต์

           นางสงกรานต์ เป็นคติความเชื่ออยู่ในตำนานสงกรานต์ อันเป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว  เป็นอุบายเพื่อให้คนโบราณได้รู้ว่าวัน มหาสงกรานต์ คือ วันที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ ซึ่งสมัยนั้นถือเป็นการเถลิงศกใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติตรงกับวันใด โดยสมมุติผ่านนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์ ปีไหนตรงกับวันใดนางสงกรานต์ที่มีชื่อสมมุติเข้ากับวันนั้นๆก็จะเป็น ผู้อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่ไปสรงน้ำ ซึ่งนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดนี้ เป็นเทพธิดาลูกสาวท้าวกบิลพรหม และเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์
         จากตำนานเล่าถึงท้าวกบิลพรหมแพ้พนันธรรมบาลกุมาร ต้องตัดเศียรออกบูชาธรรมบาลกุมารตามสัญญาแต่เนื่องจากพระเศียรของพระองค์ตกไปอยู่ที่ใด ก็จะเป็นอันตรายต่อที่นั้นไม่ว่าจะเป็นบนอากาศ บนดินหรือในน้ำ ดังนั้น ธิดาทั้งเจ็ดจึงต้องนำพานมารองรับ และนำไปประดิษฐานไว้ในถ้ำคันธชุลี ณ เขาไกรลาส ครั้นถึงกำหนด ๓๖๕ วัน ซึ่งโลกสมมุติว่าเป็นปีหนึ่งเวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์ เทพธิดาทั้งเจ็ดก็จะทรงพาหนะต่างๆผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของบิดาออกแห่ โดยที่เทพธิดาทั้งเจ็ดนี้ปรากฏในวันมหาสงกรานต์เป็นประจำ จึงได้ชื่อว่า “นางสงกรานต์” ส่วนท้าวกบิลพรหมนั้น โดยนัยก็คือ พระอาทิตย์ นั่นเอง เพราะกบิล หมายถึง สีแดง นอกจากตำนานข้างต้น   ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนางสงกรานต์ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จะขอนำมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมดังนี้

กศน.อำเภอหนองม่วงจัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการอ่าน


         
          กศน.อำเภอหนองม่วง และงานห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง นำโดย ผอ.สุรพล  อ่ำจำปา พร้อมคณะครู กศน.อำเภอหนองม่วง ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใสใจการอ่าน เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน  2554  ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์  1.เพื่อให้ประชาชนเกิดนิสัยรักการอ่าน  2. เพื่อให้ประชาชนรู้จักค้นคว้าหาความรู้ เลือกสรรความรู้อันเป็นประโยชน์จากหนังสือ 3.เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  4.เพื่อให้นักเรียนอ่านหนังสือได้ออกและอ่านได้ 5.เพื่อพัฒนาการอ่านให้เกิดประสิทธิภาพ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป โครงการดังกล่าวมีอาสาสมัครรักการอ่าน เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 60 คน  

กศน.อำเภอหนองม่วงร่วมโครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างชาติ

        กศน.อำเภอหนองม่วง และงานห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง นำโดย ผอ.สุรพล อ่ำจำปา พร้อมคณะครู กศน. อำเภอหนองม่วง ได้จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างชาติ ร่วมกับสำนักงานกศน. จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 2 เมษายน 2554 มีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยได้แบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้

1.เดินรณรงค์ส่งเสริมรักการอ่าน ในชื่อขบวน “รักการอ่านสร้างสรรค์ชุมชน”
2.กิจกรรมมุมเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3.กิจกรรมมุม ICT
4.กิจกรรมมุมอ่านเสริมเพิ่มอาชีพ
5.กิจกรรมเกม “สุภาษิตล่องหน”

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม