ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและอาณาเขต

        อำเภอหนองม่วงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้


- ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอไพศาลี (จังหวัดนครสวรรค์) และอำเภอโคกเจริญ
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโคกเจริญและอำเภอสระโบสถ์
- ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโคกสำโรงและอำเภอบ้านหมี่
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่ อำเภอตาคลี อำเภอตากฟ้า และอำเภอไพศาลี (จังหวัดนครสวรรค์)

ประวัติศาสตร์
     ก่อตั้งโดยแยกพื้นที่บางส่วนออกมาจากอำเภอโคกสำโรง

การปกครองส่วนภูมิภาค
     อำเภอหนองม่วงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 67 หมู่บ้าน

1. หนองม่วง (Nong Muang) 10 หมู่บ้าน

2. บ่อทอง (Bo Thong) 12 หมู่บ้าน
3. ดงดินแดง (Dong Din Daeng) 12 หมู่บ้าน
4. ชอนสมบูรณ์ (Chon Sombun) 12 หมู่บ้าน
5. ยางโทน (Yang Thon) 10 หมู่บ้าน
6. ชอนสารเดช (Chon Saradet) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น
         ท้องที่อำเภอหนองม่วงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่


เทศบาลตำบลหนองม่วง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองม่วง
        - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองม่วง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองม่วง)
       - องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทองทั้งตำบล
       - องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงดินแดงทั้งตำบล
       - องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชอนสมบูรณ์ทั้งตำบล
       - องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยางโทนทั้งตำบล
       - องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชอนสารเดชทั้งตำบล

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม