อาเศียรวาทราชสดุดี

                                น้ำแล้งดินแห้งแข็ง         ทรงพลิกแผลงด้วยฝนหลวง
                             ธ.เป็นดั่งดวงทรวง             คอยห่วงหวงราษฏร์แผ่นดิน
                             กราบก้มบังคมบาท           ภูวนาทผู้ทรงศีล
                             หมู่ชนล้วนยลยิน               พระภูมินทร์เปี่ยมพระทัย
                             ทศพิธราชธรรม                ทรงน้อมนำเอามาใช้
                             เมตตาประชาไทย             ร้อนสิ่งใดทรงดับพลัน
                             เยาวชนล้นปัญญา             ชาวประชาล้วนสุขสันต์
                             ประทานศึกษากัน             ทวยราษฏร์นั้นล้วนยินดี
                             ทรงโปรดแนวเกษตร         แก้สาเหตุไม่สุขศรี
                             ดินแข็งแล้งไม่ดี                แนะวิธีฟื้นฟูดิน
                             ทรงแนะปลูกหญ้าแฝก       ให้รากแทรกชำแรกสิ้น
                             รากนั้นไชลงดิน                ยึดทรายหินกันทะลาย
                             แนะนำราษฏร                  ทั้งฝึกสอนการค้าขาย
                            ยึดหลักพอเพียงกาย          ปันส่วนขายเหลือไว้กิน
                            พระซึ้งซึ่งดนตรี                 จอมกวีมณีศิลป์
                            แซ่ซ้องก้องแผ่นดิน           ทั้งทั่วถิ่นในโลกา
                            ถวายพระพรชัย                 แด่จอมไทยได้คู่ฟ้า
                            ขอปวงเทพเทวา               ร่วมศรัทธาถวายพรชัย
                            มหามงคลกาล                  โปรดประทานบันดาลให้
                            เศวตพระจอมไตร              ราชาชัยทรงสำราญ
                           ขอพรพระไตรรัตน์              ดลจรัสเกษมศานต์
                           เศวตฉัตรชัชวาลย์              แผ่ไพศาลพระบารมี
                           นิรทุกข์ไม่กรายกล้ำ           เกษมธรรมพิพัฒน์ศรี
                           พระชนม์กว่าร้อยปี             พระภูมีสง่าไกล
                           พระพละทรงแข็งแรง          กายาแกร่งสุดสดใส
                           ประสงค์จำนงใด                สมพระหฤทัยสฤษดิ์เทอญฯ

                                         ฑีฆายุโกโหตุ มหาราชา

                                    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

กศน.อำเภอหนองม่วง ต้อนรับคณะศึกษานิเทศจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

       เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 กศน.อำเภอหนองม่วง นำโดย ผอ.สุพล อ่ำจำปา ผอ.กศน.อำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอนหนองม่วง ได้ต้อนรับ คณะศึกษานิเทศ จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี โดยทางศึกษานิเทศมาเพื่อเตรียมความพร้อม ในการประเมินมาตรฐานการศึกษา ในครั้งต่อไป

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก

วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก   1 ธันวาคม ของทุกปี


         องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเอา วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น“วันโลกต้านเอดส์” (WORLD AIDS DAY) และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ถือว่า เป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก
         ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2532 ถือว่าเป็นวันโลกต้านเอดส์ครั้งแรก มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์หลายรูปแบบพร้อมกันทั่วโลก
โดยตั้งความหวังไว้ว่า
         1.จะพยายามหยุดยั้งโรคเอดส์
         2.ให้ความเห็นใจ ห่วงใย ต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์
         3.ให้ทุก ๆ คนได้รู้เรื่องโรคเอดส์
         จากการที่องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความสำคัญของโรคเอดส์ดังกล่าว ย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า โรคเอดส์เป็นโรคที่มีความรุนแรง มีผลกระทบต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากมาย


ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม