กศน.อำเภอหนองม่วง รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2

          ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ กศน.ตำบลทุกแห่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง และห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง
           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหนองม่วง จึงความอนุเคราะห์ท่าน มอบให้เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้กับประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
                                 หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเรียน
                  1.สำเนาวุฒิการศึกษา                                               จำนวน       2     ฉบับ
                  2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                  จำนวน       2     ฉบับ
                  3.สำเนาทะเบียนบ้าน                                                จำนวน       2     ฉบับ
                  4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                                 จำนวน       2      ฉบับ
                  5.เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ  จำนวน       2     ฉบับ

  **** หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลและรายละเอียดในการสมัครเรียนเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วงในวันและเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 0-3643-1878

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม