วิสัยทัศน์-พันธกิจ


วิสัยทัศน์
                     ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี


  พันธกิจ            
             1.ให้บริการหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
                                     2.จัดบรรยากาศที่ดีเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                                     3.ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วง ยินดีต้อนรับ
นายสุรพล อ่ำจำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองม่วง

สถิติผู้เข้าชม

ข่าวไทยรัฐ

ผู้ติดตาม